Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

dostępnych w systemie elektronicznego naboru  

na rok szkolny 2017/2018


Rekrutacja uzupełniająca do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://uzupelniajaca-ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl/

1.

W okresie rekrutacji uzupełniającej  tj. od 12 lipca 2017 roku do 14 lipca 2017 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w szkole, do której zostali przyjęci.

Kandydaci do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dostępnych w systemie elektronicznego naboru, wybierają na stronie internetowej systemu,  szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

1)  kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2)  kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

2. 

Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu wniosek (tyle egzemplarzy ile szkół wybrał) i dostarcza je do każdej wybranej szkoły w terminie od 12 lipca 2017 roku do 14 lipca 2017 roku do godziny 15:00.

UWAGA! Wniosek, który zostanie zatwierdzony i wydrukowany nie będzie mógł być edytowany. W przypadku konieczności edycji należy udać się do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli Kandydat nie jest pewny dokonanych wyborów i będzie chciał jeszcze dokonać w nich zmian, należy wykonać wydruk poglądowy”, bez ostatecznego akceptowania wniosku.

 

1) wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

2) jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. 

3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wnioski do każdej z wybranych szkół.

 

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też komórki z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.

3.

Od godziny 15:00 w dniu 14 lipca 2017 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

4.

Przez cały okres rekrutacji, tj. od 12 lipca 2017 roku do 14 lipca 2017 roku do godziny 15:00 kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

 5.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

- wyniki egzaminu gimnazjalnego,

- oceny z przedmiotów punktowanych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

-wyniki uzdolnień kierunkowych, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji.

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. 2017 r poz. 586).

6.                                                                                                                                                                                                                    

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe do podania dołączają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

9.

Dnia 27 lipca 2017 roku szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej. Kandydat zostaje przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole najwyższego określonego przez kandydata wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie są przez system rozpatrywane.

 

10.

Do 31 lipca 2017 roku do godziny 15:00 rodzice Kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani Kandydaci.  Nie dostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

 

11.

W dniu 1 sierpnia 2017 roku następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. 

Rekrutacja ID: 123; Wersja: 8.113.290.1274 Harmonogram ID: 0;